Autor: Miquel Molina i Diez

Font: https://www.polseguera.com/writers/writing-2_metafora-metonimia-i-sinecdoque.html


Metàfora, metonímia i sinècdoque

La metàfora forma part de la nostra manera de pensar, d'entendre el món. És un fenomen social i creatiu, a l'igual que la parla. De vegades, es lexicalitza i perdem la noció que usem una metàfora: la falda d'una muntanya.

Per a realitzar un fet comunicatiu ens basem en models anteriors, i cal que hi haja un emissor, un receptor i un canal. Ara bé, açò no implica que no siga creatiu.

La metàfora la podem definir com una comparació incompleta:
Ella és (tan bonica com) una rosa. --> Ella és una rosa.
El meu marit és (com / tan fort com) un bou. --> El meu marit és un bou.

En la metàfora hi ha dos plans o termes: el real (el meu marit) i l'evocat o imaginari (bou). Hi ha, doncs, una relació de similitud entre tots dos termes. Si només apareix el pla evocat, ens trobem amb una metàfora pura: El pirata del seu cor li va destrossar l'ànima (és a dir, el seu amor), i si ixen tots dos plans, impura: El seu amor fou el pirata del seu cor, que li va destrossar l'ànima.

En la metonímia, tenim una relació de contigüitat, de possessió, de grau o proximitat, de pertinença a un mateix grup, a una mateixa espècie... La sinècdoque, la podem incluore dins la metonímia, i consisteix en la substitució de la part pel tot, o del tot per la part.

Vegem alguns exemples de metonímia per concloure:
Té vint primaveres. (= anys)
Quan vàrem veure les veles... (= vaixell)
Es va beure un xerés (o xerès). (= lloc on es fa)
Catalunya (el país representat a través de l'equip de futbol) ha guanyat França.
L'hereu al tron. (= regnat)
No m'agraden els tricornis. (= guardia civil castellana)
Escriure (o fer) quatre ratlles. (= carta)

 

Exercici:
Especifica si les oracions o frases de més avall són metàfores o metonímies.
1.  Les seues mans eren sarments.
2.  M'encanta el rioja.
3.  Solament va beure una copeta.
4.  La xica era un tren.
5.  Li encanten les faldes.
6.  Que bé viu el ric!
7.  Ahir em van regalar un Goya.
8.  La vida no és un llit de roses.
9.  Foc ardent de passió sentia en el meu interior.
10. Tem el Maligne.

 

 

 

 

Solucions:
1.  metàfora
2.  metonímia
3.  metonímia
4.  metàfora
5.  metonímia
6.  metonímia
7.  metonímia
8.  metàfora
9.  metàfora
10. metonímia

 

Miquel Molina i Diez
2001